Process

Hållbarhetscertifieringar: Del 2 – Varför certifieringar?

Hur vet man att de produkter och tjänster som köps in är tillverkade på ett schysst och hållbart sätt? Vilka fördelar finns det med att certifiera era egna produkter och tjänster? Genom certifieringar är det möjligt göra medvetna val genom att säkerställa att de produkter och tjänster som köps in eller tillverkas uppfyller krav på hållbarhet som ställs från er och era kunder. 

Men hur vet ni vad som skiljer de olika certifieringarna åt och vad de gör för nytta?  I den här artikelserien kommer vi på MKA Hållbarhet att reda ut hur ni kan tänka kring certifieringar, både vad det gäller era egna processer men också vid inköp av produkter och tjänster. I det här inlägget bygger vi på introduktionen till Hållbarhetscertifieringar: Del 1 med kunskap om varför ni bör använda er av certifieringar och vilka fördelar det kan ge.

Varför använda sig av certifieringar?

Ni kan utgå från certifieringar när det kommer till de varor och tjänster som ni köper in, t.ex. kontorsmaterial, städtjänster eller fruktleveranser men ni kan även certifiera era egna varor, tjänster och arbetsprocesser. På så vis kan ni med hjälp av certifieringar påverka stora delar av er värdekedja. Certifieringar kan också användas i er kommunikation mot kunder för att visa att ni tar ansvar för era produkter eller processer. 

I och med att produkter som säljs och köps in i allt större utsträckning är en del av komplexa och ofta globala värdekedjor, uppstår utmaningar i att följa upp om produkterna är producerade på ett hållbart sätt i relation till miljön, anställda, underleverantörer och t.ex. lokalsamhällen. Det är utmanande och resurskrävande att som litet företag kontrollera att alla ens globala leverantörer uppfyller de krav som bör ställas på produktionen. I dessa fall kan certifieringar spela en viktig roll. Genom certifieringar kan själva kontrollen fördelas till ett certifieringsorgan som har spetskompetens och resurser för att kontrollera att produktionen går till på riktigt sätt. 

Sex anledningar till att som företag använda sig av hållbarhetscertifieringar

 1. Bidra till positiva sociala och miljömässiga effekter utifrån hur produkterna i er värdekedja är producerade.
 2. Kan ge er fördelar gentemot konkurrenters produkter som inte är certifierade vid t.ex. upphandling.
 3. Besparar er tid och resurser. 
 4. Det blir lättare att kommunicera ert hållbarhetsarbete på ett tydligt sätt gentemot konsumenter och andra intressenter. 
 5. En certifiering kan innebära ett mervärde för konsumenter som därmed är villiga att betala ett högre pris. 
 6. För att säkra att de produkter och tjänster som ni köper in är i enlighet med er värdegrund. 

Det var några anledningar till varför certifieringar kan vara bra att använda sig av. Särskilt som ett litet företag som med begränsade egna resurser för kontroll och utvärdering kan de fylla en funktion. I nästa inlägg kommer vi att belysa hur ni som företag konkret kan använda er av certifieringar för att utveckla ert hållbarhetsarbete.

Här är de andra inläggen i artikelserien: 

Del 1 – Vad är en certifiering? 
Del 2 – Varför använda sig av certifieringar?
Del 3 – Hur ni kan använda certifieringar
Del 4 – En översikt av några vanliga hållbarhetsmärkningar

Medarbetarna, tjänsteföretagets viktigaste resurs – 5 anledningar till att satsa på social hållbarhet för att skapa en attraktiv arbetsplats och konkurrensfördelar

I många sammanhang nämns att medarbetarna är företagets viktigaste resurs, särskilt när det gäller tjänsteproducerande företag där medarbetarna utgör en central del av affärsmodellen.

Helt enkelt – om personalen mår bra mår även företaget bra!

Det vi brukar kalla för social hållbarhet handlar om människorna som berörs av företagets aktiviteter både internt och externt och kan röra frågor som demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och livsstil.

I praktiken rör det sig om att skapa förutsättningar över tid för goda och rättvisa arbetsförhållanden både på arbetsplatsen, hos leverantörer och samhället i stort. Ur ett medarbetarperspektiv kan det handla om att främja en hälsosam livsstil och att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Det handlar i korthet om det vi gör för att personalen ska trivas på jobbet. Nöjda medarbetare gör ett bättre jobb, är mer motiverade och lever ett hälsosammare liv.

5 anledningar till att arbeta med social hållbarhet på arbetsplatsen

 1. Bygger identitet hos medarbetare –För att kunna samarbeta och sträva mot samma mål behöver ni dela samma grundläggande värderingar. Detta skapar en samhörighet mellan anställda och gör att de identifierar sig med företaget.
 2. Medarbetarna är företagets ansikte utåt – En av de första frågorna som ställs när vi presenterar oss för nya människor är vad vi jobbar med. Vårt yrkesliv är idag en stor del av vår identitet och säger mycket om vilka vi är. Stolta medarbetare som trivs på jobbet kommer att tala gott om företaget och sprida en positiv bild av varumärket till bekanta.
 3. Friska och nöjda medarbetare är effektivare, har ett bättre kundbemötande och lägre sjukfrånvaro – Personal som trivs på jobbet och har god hälsa ger också minskade kostnader och konkurrensfördelar på lång sikt.
 4. Möta förväntningar hos framtida anställda – Unga människor ställer idag högre krav på företags värderingar och dess arbete med sociala och miljömässiga frågor. Då kan arbetet med kulturfrågor och värdegrund vara avgörande för att bli betraktad som en attraktiv arbetsgivare.
 5. Stimulerar kreativitet, problemlösning och innovation – genom att människor känner sig delaktiga och behövda kan förutsättningar för engagemang och kreativa idéer skapas vilket på sikt kan ge konkurrensfördelar.

Att varje individ känner ett personligt engagemang är en förutsättning för att över tid må bra och utvecklas på jobbet. Sätt igång med hållbarhetsarbetet idag och ta del av fördelarna som både era medarbetare och ni som företag vinner på i längden. Här hittar ni några goda exempel på hur ni kan påbörja hållbarhetsarbetet.