MKA Hållbarhet Utbildning

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING

Vi är specialister inom området hållbarhetsredovisning och har lång erfarenhet av att leda arbetet med att ta fram hållbarhetsredovisningar och annat kommunikationsmaterial inom hållbarhet.

Ni kanske för tillfället inte har kompetensen internt eller tiden att upprätta en hållbarhetsredovisning. Då kan det vara värt att fundera över om det kan passa att ta in en konsult för att hjälpa er med detta. Vi kan även hjälpa er att på andra sätt kommunicera ert hållbarhetsarbete, internt såväl som externt, genom att exempelvis skriva texter till hemsidor och tryckmaterial eller ta fram en strategi för er hållbarhetskommunikation.

Om ni har några frågor om hur ni bör upprätta en hållbarhetsredovisning eller vill anlita oss för andra uppdrag är ni välkomna att kontakta oss.

VAD ÄR EN HÅLLBARHETSREDOVISNING?

En hållbarhetsredovisning eller hållbarhetsrapport är en rapport som presenterar information om ert hållbarhetsarbete under det senaste räkenskapsåret. Det är att jämföra med en årsredovisning, skillnaden är att hållbarhetsredovisningen innehåller information om hur ni arbetar med frågor såsom miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Vissa företag väljer till och med att inkludera eller integrera den här informationen i sin årsredovisning istället för att ta fram en separat hållbarhetsredovisning.

VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ATT HÅLLBARHETSREDOVISA?

Företag, såväl stora som små, tjänar på att hållbarhetsredovisa. En väl genomtänkt hållbarhetsredovisning är en värdefull kommunikationskanal som bygger varumärket och inte minst förtroendet hos intressenter såsom kunder, medarbetare, ägare, potentiella investerare, beslutsfattare och leverantörer.

VILKA FÖRETAG MÅSTE HÅLLBARHETSREDOVISA?

Från och med 2017 gäller nya regler för redovisning av hållbarhetsinformation. Enligt årsredovisningslagen måste numera alla företag som för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppfyller mer än ett av följande kriterier upprätta en hållbarhetsredovisning:

 • medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250
 • företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor
 • företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor

VAD GÄLLER FÖR DEM SOM MÅSTE HÅLLBARHETSREDOVISA?

Om ni uppfyller minst två av de tre kriterierna som presenteras ovan så måste ni upprätta en hållbarhetsredovisning. Den kan ingå i förvaltningsberättelsen eller vara en separat rapport och ska innehålla information om ert arbete inom områdena:

 • miljö
 • sociala förhållanden
 • personal
 • respekt för mänskliga rättigheter
 • motverkande av korruption

Ni ska utifrån dessa områden beskriva:

 • vilka policys ni har och vilka resultat dessa har gett
 • väsentliga risker och hur ni hanterar dem
 • nyckeltal som är relevanta för er verksamhet

Ni ska även beskriva er affärsmodell.

Ett tips ifrån oss är att ni som ska ta fram en hållbarhetsredovisning för första gången använder er av ramverket GRI Standards om ni vill vara säkra på att uppfylla lagkravet.

VAD ÄR GRI?

GRI Standards är ett ramverk för hållbarhetsredovisning som är framtaget av den ideella organisationen Global Reporting Initiative (GRI) med säte i Amsterdam, Nederländerna. GRI Standards är ett av flera frivilliga ramverk som kan användas vid upprättande av en hållbarhetsredovisning.

Fördelen med GRI är att ramverket innehåller tydliga nyckeltal för att mäta och redovisa hållbarhetsarbetet. Det bygger på en metodik där ni till en början ska identifiera era mest relevanta hållbarhetsfrågor utifrån vad era intressenter tycker är viktigt och utifrån vilka områden som ni har störst påverkan inom.

Det finns en tydlig koppling mellan GRI Standards och de nya ISO-standarderna vilket ger er som är ISO-certifierade en fördel när det gäller att ta fram en hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards.

Läs mer om GRI Standards här.

VAD ÄR INTEGRERAD RAPPORTERING?

Integrerad rapportering innebär att er finansiella information kopplas samman med er hållbarhetsinformation för att skapa en integrerad rapport och ett integrerat tänkande i verksamheten. Det finns riktlinjer för den som vill upprätta en integrerad rapport. Dessa är framtagna av den ideella organisationen International Integrated Reporting Council (IIRC) med säte i Storbritannien. Värt att notera är att integrerad rapportering enligt IIRC har ett tydligt investerarperspektiv och är i första hand tänkt att användas för att förbättra kvalitén på den information som finns tillgänglig för potentiella investerare.

Integrerad rapportering kan med fördel kombineras med GRI Standards men vårt råd är att vänta med att använda riktlinjerna för integrerad rapportering tills ert företag har kommit en bit på väg i processen med ert hållbarhetsarbete och er hållbahetsrapportering.

 Läs mer om Integrerad rapportering här.

%d bloggare gillar detta: