Så håller du uppe farten i hållbarhetsarbetet under coronapandemin

Foto av fauxels från Pexels.

Vi vet ännu inte vilka effekter som covid-19 kommer att ha på hållbarhetsarbetet och den globala utvecklingen, men experter runt om i världen varnar för att det kommer att ha en negativ påverkan. Bland annat förutspår ungefär hälften av experterna i årets undersökning från Globescan att covid-19 drar ner hållbarhetsprioriteringarna.

För den som inte vill tappa tempo i hållbarhetsarbetet under pandemin finns det dock en hel del saker att göra.

#1 Fokusera på att bli mer resurseffektiv. Resurseffektivitet, det vill säga förmågan att hushålla med resurser, är en av grundpelarna i hållbarhetsarbetet. Genom att se över era möjligheter att använda mindre resurser i form av till exempel el, bränslen, råvaror, kontorsmaterial och IT-produkter har ni möjlighet att bidra till en mer hållbar konsumtion samtidigt som ni sparar pengar. Kan ni till exempel bli bättre på att återanvända produkter? Är det bättre att leasa eller hyra vissa produkter än att köpa dem? Kan ni minska era utskrifter genom att ha dubbelsidiga utskrifter som standard eller ibland inte skriva ut alls? Behöver lamporna vara tända i varje rum på kontoret jämt, eller kan ni installera timers? Det finns hur mycket som helst att göra inom det här området!  

#2 Lägg extra fokus på medarbetarnas hälsa. Pandemin ger oss möjlighet att fokusera extra mycket på medarbetarnas hälsa, såväl den fysiska som den psykosociala. Erbjuder ni en coronasäker arbetsmiljö eller behöver ni vidta ytterligare åtgärder för att era medarbetare ska känna sig trygga? Har ni en strategi för hur ni hanterar hemarbete för att säkerställa en god psykosocial och ergonomiskt riktig arbetsmiljö för medarbetarna? Kan ni dra lärdomar av de rutiner som ni har infört som en följd av pandemin, är det idé att behålla dessa även i framtiden även om risken att smittas av covid-19 minskar?  

#3 Ta tillfället i akt att investera i och utvärdera digitala lösningars möjligheter och utmaningar. Hemarbete och avsaknaden av fysiska möten ger goda möjligheter att utvärdera det alltmer digitala arbetssätt som har blivit en konsekvens av pandemin. Vad finns det för fördelar och nackdelar med detta? Kan det exempelvis minska er miljöpåverkan från tjänsteresor? Hur fungerar IT-säkerheten för såväl medarbetare som kunder vid hemarbete? Har ni koll på hur de digitala produkterna som ni köper produceras? Finns det några ytterligare etiska frågeställningar att ta hänsyn till när allt sker digitalt?

Du kanske har ännu fler förslag på hur man kan undvika att tappa tempo i hållbarhetsarbetet under pandemin? Skriv gärna en kommentar och dela med dig!

Hållbara leverantörskedjor – såhär kommer ni igång

Idag räcker det inte bara med att som företag ha koll på sina egna interna processer utan en allt större vikt läggs vid hur produkterna är producerade och hur hela leverantörskedjan presterar när det kommer till hållbarhet. Ett företag kan arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor inom sin egen organisation men om produkten ett företag säljer består av material som i sin tur har hög påverkan på miljön eller är producerat på ett sätt som inte tar hänsyn till sociala faktorer, blir slutprodukten ändå inte hållbar. 

Området är komplext då det ofta, särskilt som litet företag, kan det vara svårt att påverka leverantörer längre ned i en ofta global leverantörskedja där det snabbt blir många underleverantörer. I detta blogginlägg visar vi på fördelarna med att arbeta för en mer hållbar leverantörskedja samt hur ni kan göra för att komma igång med arbetet.

Varför arbeta med sin leverantörskedja? 

Förutom att säkerställa schysstare arbetsförhållanden för berörda arbetare och positiva effekter på miljön kan ett aktivt arbete med hållbara leverantörskedjor även innebära andra fördelar. Till exempel kan det bidra till en mer effektiv kontakt med leverantörer, ökad lönsamhet och därmed ökade konkurrensfördelar. Här är några fler anledningar till varför ett företag bör arbeta aktivt med sin leverantörskedja. 

  • Kunder och andra intressenter kräver i allt större utsträckning att företag tar ansvar för alla delar av sin verksamhet
  • Genom arbetet minimeras risker när det gäller säkerhet hos leverantören samt företagets rykte
  • Det ger ett försprång när det gäller anpassning till krav i lagstiftning och upphandling
  • Bättre kommunikation och samarbete med leverantörer kan bidra till förbättrade produkter, att risken för felleveranser minimeras och ge ett bättre förhandlingsläge 

En förutsättning för att få till ett arbete med en hållbar leverantörskedja är att arbetet kopplas till företagets övergripande strategi och mål. Såhär kan ni komma igång med ert arbete:

6 tips för att komma igång med arbetet för en mer hållbar leverantörskedja:

1. Kartlägg vilka leverantörer ni har i dagsläget
2. Identifiera vilka hållbarhetsrisker som kan finnas i er bransch
3. Arbeta med ett fåtal leverantörer för att ha bättre koll och möjlighet att påverka
4. Försök att bygga en långsiktig och nära relation med leverantören – hållbarhet och förbättringsarbete tar tid att genomföra 
5. Använd certifieringar – rätt använda kan certifieringar fungera som en kvalitetssäkringi de delar av leverantörskedjan som är svåra att själv kontrollera
6. Ta hjälp av intresseorganisationer som kan bidra med information och kunskap – det finns även organisationer såsom FLA (Fair Labour Association)och BSCI (The Business Social Complience Initiative) som gör leverantörsbesök för att säkerställa krav på hållbarhet 

Hoppas ni har fått en liten inblick i varför det är av vikt att som litet företag arbeta med hållbara leverantörskedjor och hur ni kan göra för att komma igång. Som sagt är området stort och komplext men det går alltid att börja någonstans.